حیف از طلا که خرج مطلا کند کسی

   معنی:

    هنگامی که پول و هزینه زیادی صرف کسی یا چیزی شود که ارزش و نتیجه نداشته و به درد نخورد