هرچه رشته بودم پنبه شد

   معنی:

    همه تلاشها و زحمات و امیدها ضایع شد و از بین رفت ، بی حاصل و بی نتیجه ماندن و به هدر رفتن سعی و کوشش .