آب تو دلش تکون نمی خوره

   معنی:

    اشاره به آدم راحت و بی دغدغه و آسوده ، کسی که هیچ زحمت و اذیت و فشاری برایش وجود ندارد .