بند را آب دادن

   معنی:

    لو دادن و از دست دادن چیزی،فاش شدن راز