کلاه سر کسی گذاشتن

   معنی:

    کسی را گول زدن و اغفال کردن و او را مغبون ساختن