اگه هوسه یک دفعه بسه

   معنی:

    کاری که یکبار برای امتحان یا از روی کنجکاوی یا هوس انجام شود و تکرار آن دلچسب نباشد