شتری است که در خانه همه میخوابد

   معنی:

    مسئله یا موردی است که برای همه پیش می آید(مثل ازدواج و مرگ)