آدم سیر شصت لقمه می خوره

   معنی:

    برای تشویق یک نفر به غذا خوردن- تعارف کردن.