کمیتش لنگ است

   معنی:

    وضع مالی خوبی ندارد و به سختی زندگی میگذراند،دخلش با خرجش مطابقت ندارد