هنوز آب کفنش خشک نشده

   معنی:

    مرده ای که هنوز مراسم فوتش برگزار نشده ورّاث بر سر ارث و میراث به جان هم افتاده باشند