قوطی بگیر و بنشان

   معنی:

    پیغام پوچ و بی محتوی یا دستور کاری بیهوده به مزاحم دادن جهت رفع مزاحمت و از سر باز کردن