سرش برای فلان کار درد میکنه

   معنی:

    بسیار مشتاق انجام آن کار و تحمل مشکلات احتمالی اش است