گربه دستش به گوشت نمی رسه می گه بو می ده

   معنی:

    کسی که از بدشت آوردن یا انجام خواسته و موقعیت مورد نظرش محروم و ناامید شده روی آن چیز عیب می گذارد و اینطور خود یا دیگران را قانع می کند که مناعت طبع دارد .