خدا جای حق نشسته

   معنی:

    هنگامی که کسی نتواند حق تضییع شده خود را از زورگو بگیرد و مظلوم واقع شود مطمئنا خداوند حق او را خواهد گرفت و ستمگر را مجازات خواهد کرد.