تو مو میبینی و من پیچش مو

   معنی:

    خطاب به آدم بی تجربه و نا پخته که سطحی و ظاهری با چیزی یا موضوعی برخورد کرده و عمیق و موشکافانه آنرا بررسی نمی کند