گاوش زائید

   معنی:

    گرفتاری و بدبختی یا ضرری برایش پیش آمد