مرگ خوبه برای همسایه

   معنی:

    هر چیز بدی را برای دیگران خواستن،در خطر و ضرر دیگری را جلو انداختن