خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

   معنی:

    سفارش به وفق دادن خود را همگان و تبعیت از اکثریت.