آش و لاش

   معنی:

    سخت زخمی و مجروح شدن و بصورت لاشه در آمدن.به سختی مجروح شدن،له شدن