سق سیاه

   معنی:

    نفرین گیرا،بد نفوسی که پیش بینی اش درست از آب درآید