خار شدن و در چشم کسی فرو رفتن

   معنی:

    مزاحم پیشرفت و خوشی کسی شدن.