چمچاره

   معنی:

    راه چاره پوچ و بیهوده ای که در هنگام خشم یا برای شوخی ارائه میگردد