به حساب(یا خدمت)کسی رسیدن

   معنی:

    کسی را تنبیه کردن و کیفر دادن