تا توانی دلی بدست آور / دل شکستن هنر نمی باشد

   معنی:

    سفارش به محبت و مهربانی و شاد کردن یکدیگر و دوری از کینه و نامهربانی و دل شکستن