کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

   معنی:

    معمولاً کسی که صاحب هنر و حرفه ای است،خودش از آن بهره ای نمیبرد و در استفاده از هنر خویش تنبل است