خر از پل گذشتن

   معنی:

    از پیش رفتن کار و به نتیجه و مقصود رسیدن.