شلم شوربا

   معنی:

    درهم برهم و آشفته،چیز یا جای بی سر و سامان