به مالت نناز به یک شب بنده،به حسنت نناز به یک تب بنده

   معنی:

    اشاره به اینکه ثروت و زیبایی دو چیز متزلزل و ناپایدار هستند و نباید مغرور و دلخوش بود