سرمه را از چشم می دزدد

   معنی:

    کسی که در دزدی مهارت فراوانی دارد