تخم مرغ کردن و به دیوار زدن

   معنی:

    به خاطر چیزی یا کسی قید تمام دارایی و موجودی خود را زدن و همه را به باد دادن و هیچ دانستن تا آنجا که حاضر باشند همه را یک جا بصورت تخم مرغی درآورده به دیوار بزنند و از بین ببرند