قال گذاشتن

   معنی:

    کسی را تنها یا به انتظار گذاشتن و به دنبال کار خود رفتن