آب از سرچشمه گل آلود است

   معنی:

    کار از بیخ عیب دارد ، مشکل از اصل و اول کار است.