سبیل کسی را چرب کردن

   معنی:

    برای پیشبرد کار با پول و رشوه طرف را راضی کردن .