نان در خون زدن و خوردن

   معنی:

    وصف تیره روزی ، و اندوه و ملال فراوان .