وقت سر خاراندن نداشتن

   معنی:

    کنایه از کار و مشغله فراوان داشتن .