گاو پیشانی سفید

   معنی:

    کسی که همه و در هر کجا او را می شناسند و معروف است