خدا یکی زن یکی

   معنی:

    حرف کسی که همسر خود را یا دوست می دارد و در دلش فقط عشق یک نفر می گنجد و یا از عهده همان یکی هم بر نمی آید