ریش گرو گذاشتن

   معنی:

    غیرت و شرافت و مردانگی را گرو گذاشتن و ضمانت کردن