عاقلان دانند

   معنی:

    به دو معنی : 1- به کسی میگویند که عیب و بدنامی خود را روی دیگری بگذارد و برعکس حرف بزند. 2- حرف کسی که از چیزی سر در نمی آورد