چاه مکن بهر کسی ، اول خودت بعدا کسی

   معنی:

    هر کس به دیگران بدی کند و ناراحتی به وجود آورد ، خودش هم به آن دچار خواهد شد.