دست چپ و راست را تشخیص ندادن

   معنی:

    قدرت فهم و تشخیص نداشتن،نادان و مبتدی بودن