دستی از دور بر آتش داشتن

   معنی:

    از دور شاهد ماجرا بودن و از دشواری ها یا خطرات کار اطلاع نداشتن