بزک نمیر بهار میاد،کمبزه با خیار میاد

   معنی:

    حرف و وعده های سر خرمن و از سر کُنک به کسی دادن