دندان روی جگر گذاشتن

   معنی:

    صبر در گرفتاری و بلا،صبر غیر قابل تحمل