سفره نینداخته بوی مشک میدهد

   معنی:

    تقدیم هدیه یا انجام کار بی ارزشی که زورکی و خارج از حد توان باشد،همان بهتر و آبرومند تر است که انجام نشود