لولو سر خرمن

   معنی:

    آدم بی مصرف ، در حد مترسک .