سحر خیز باش تا کامروا باشی

   معنی:

    صبح زود از خواب بیدار شدن هم باعث سرحالی است و هم می توان به تمام کارهای روزانه رسیدگی کرد .