بند دل پاره شدن

   معنی:

    یکباره و به شدت ترسیدن و وحشت کردن