پشه لگدش کرده

   معنی:

    آدم ضعیف یا نازنازی که با کوچکترین کسالت از پا درآمده و خود را در بستر بیفکند