حسن خدا داده را حاجت مشاطه نیست

   معنی:

    کسی که زیباست دیگر نیازی به آرایش و آب و رنگ اضافه ندارد.